Tarifná odmena

Trovy pre občianske konanie je možno vypočítať od 1.1.2010. Trovy pre trestné konanie a konanie o priestupkoch je možno vypočítať od 1.1.2013.

Výpočtový základ v občianskom konaní – podľa § 1 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k príslušnému obdobiu je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

Výpočtový základ v trestnom konaní a konaní o priestupkoch – podľa § 1 ods. 4 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k príslušnému obdobiu je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 (výpočtovému základu v občianskom konaní).