Tarifná odmena a súdny poplatok

Tarifná hodnota - určená podľa § 10 ods. 2 až 6 a § 10 ods. 8 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom od 15.06.2019 (je to hodnota predmetu sporu pri začatí poskytovania právnych služieb)

Tarifná odmena - určená podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom od 15.06.2019 (je to základná sadzba tarifnej odmeny advokáta, ktorá sa následne môže meniť v závislosti od okolností prípadu určených vo vyhláške, pripočítaním paušálnych náhrad a DPH ak je advokát jej platcom)

Súdny poplatok - určený podľa položky 1, písm. a) zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom od 31.03.2022 (určený ako 6% z hodnoty predmetu sporu – zhodný s tarifnou hodnotou, najmenšou hodnotou vo výške 16,50 EUR, najvyššou hodnotu v občianskej veci vo výške 16 596,50 EUR a v obchodnej veci vo výške 33 193,50 EUR)

Sadzba súdneho poplatku sa pri elektronickom podaní žaloby znižuje v zmysle §6 ods. 3 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom od 31.03.2022 na 50% zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 70 eur.

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50 % z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku; ustanovenie § 6 ods. 3 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom od 31.03.2022 sa nepoužije.