Všeobecné obchodné podmienky

 

1.    Úvodné ustanovenia

   

2.    Spôsob prijatia VOP

   

3.    Poskytovanie Služby

     

4.    Skúšobná verzia Služby

           

5.    Trvanie Služby

   

6.    Cena

 

7.    Licenčné dojednania

       

8.    Platobné podmienky

     

9.    Práva a povinnosti Poskytovateľa

                     

10.           Práva a povinnosti Zákazníka

             

11.           Používateľský účet

   

12.           Správa používateľského účtu

 1. pridávať, upravovať a odstraňovať Používateľské účty a vykonávať nastavenia prístupových práv týmto účtom (napr. prístup k správam, vytváranie súborov atď.);
 2. pristupovať ku všetkým dátam Zákazníka bez ohľadu na nastavenie prístupových práv jednotlivých Používateľov;
 3. vybrať iný Používateľský účet, ktorý sa stane Administrátorom.
   

13.           Zakázané správanie

 

14.           Ukončenie Zmluvy

         

15.           Obmedzenie zodpovednosti za Službu

     

16.           Informácie o spracúvaní osobných údajov

   

17.           Dojednania o právach a povinnostiach Poskytovateľa a Zákazníka pri spracúvaní osobných údajov tretích strán

 
 1. Osobné údaje:
 1. osobitné kategórie osobných údajov (údaje o možných trestných konaniach a trestných veciach, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení alebo členstve v odborových organizáciách a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby a údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby).
                   
 1. opis udalosti, jej okolnosti a predpokladanú príčinu (najlepšie aj počet dokumentov/médií/zariadení, ktorých sa incident dotkol a počet dotknutých osôb, ktoré môžu byť incidentom dotknuté);
 2. čas výskytu incidentu;
 3. zdroj informácií o incidente;
 4. identifikáciu ďalších osôb, ktoré môžu mať informácie o incidente, vrátane zodpovednej osoby;
 5. opis pravdepodobných dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov;
 6. popis opatrení, ktoré Poskytovateľ prijal alebo navrhol prijať s cieľom vyriešiť dané porušenie zabezpečených osobných údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých účinkov.
     

18.           Záverečné ustanovenia